Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

GASTRONOMIJA | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 2 LETI

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMIJA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da: razvijejo zmožnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki poznajo lastnosti in uporabo živil, pijač, pripomočkov, strojev in naprav v stroki obvladajo strokovno načrtovanje in oblikovanje ponudbe v gostinstvu obvladajo kontrolne postopke storitev osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembne za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE:

gastronomski tehnik / gastronomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

2 leti

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe s področja gostinstva in turizma, živilstva in biotehnike ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja 2 leti. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

PREDMETNIK

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

■ splošnoizobraževalne predmete,

■ obvezne strokovne module,

■ izbirne strokovne module,

■ odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti:

■ interesne dejavnosti,

■ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in

■ poklicno maturo. Poklicna matura obsega: Obvezni del:

■ pisni in ustni izpit iz slovenščine,

■ pisni in ustni izpit iz »Gastronomija in turistične storitve« Izbirni del:

■ pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike

■ izdelek iz kuharstva in storitev iz strežbe ter zagovor NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije: Vodja cateringa

Dostopnost